Publikacje

 • IV uniwersalna definicja zawału serca. Podsumowanie stanowiska Grupy Roboczej ESC, ACCF, AHA i WHF 2018

  W artykule przedstawiono zaktualizowaną definicję oraz kryteria rozpoznania świeżego i przebytego zawału serca, uzgodnione przez zespół ekspertów towarzystw kardiologicznych.

  European Heart Journal, 2018; doi: 10.1093/eurheartj/ehy462
 • Postępowanie w wadach zastawkowych serca – cz. II. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2017

  W artykule przedstawiono aktualne wytyczne europejskie dotyczące diagnostyki i leczenia wad zastawki aortalnej.

  European Heart Journal, 2017; 38: 2739–2791
 • Postępowanie w wadach zastawkowych serca – cz. I. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2017

  W artykule przedstawiono aktualne wytyczne europejskie dotyczące ogólnych zasad diagnostyki i leczenia wad zastawkowych serca, postępowania w przypadku współistnienia choroby wieńcowej lub migotania przedsionków oraz postępowania w wadach zastawki mitralnej.

  European Heart Journal, 2017; 38: 2739–2791
 • Postępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinka ST. Wytyczne ESC 2017

  W artykule przedstawiono aktualne wytyczne europejskie dotyczące postępowania w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinka ST, w tym: epidemiologię, definicje, wstępne rozpoznanie, leczenie reperfuzyjne, przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe, powikłania oraz leczenie długoterminowe po zawale.

  European Heart Journal, 2017 Aug 26; doi: 10.1093/eurheartj/ehx393
 • Podwójna terapia przeciwpłytkowa w chorobie wieńcowej. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2017

  W artykule przedstawiono aktualne wytyczne europejskie dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) u chorych na chorobę wieńcową leczonych zachowawczo, chorych poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej lub leczeniu kardiochirurgicznemu bądź operacjom pozasercowym, jak również łączenia DAPT z leczeniem przeciwkrzepliwym oraz profilaktyki i leczenia powikłań takiej terapii.

  European Heart Journal, 2017 Aug 26. doi: 10.1093/eurheartj/ehx419
 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2016/2017

  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2016

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące terapii przeciwpłytkowej w ostrych zespołach wieńcowych (OZW), wyboru między leczeniem inwazyjnym a zachowawczym, czasu przeprowadzenia leczenia inwazyjnego w zawale serca bez uniesienia ST, wyboru rodzaju stentów, wyboru metody rewaskularyzacji w chorobie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz postępowania u chorych w podeszłym wieku.

 • Postępowanie u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu i zapobieganie nagłej śmierci sercowej. Podsumowanie wytycznych ESC 2015

  W artykule przedstawiono praktyczne informacje i zalecenia dotyczące arytmii komorowych, w tym leczenia farmakologicznego i inwazyjnego oraz epidemiologię, etiologię, ocenę ryzyka i zapobieganie nagłej śmierci sercowej u chorych z ostrym zespołem wieńcowym, dysfunkcją lewej komory i niewydolnością serca, kardiomiopatią, wrodzonymi zespołami arytmicznymi, wrodzonymi wadami serca, z migotaniem lub trzepotaniem komór serca bez zaburzeń strukturalnych oraz u osób z chorobą zapalną serca.

  Eur. Heart J., 2015 Aug 29. pii: ehv316
 • Wady serca – postępy 2013

  Autorzy przedstawiają najważniejsze doniesienia z 2013 roku dotyczące następujących zagadnień: antykoagulacja u chorych z mechaniczną zastawką serca, rola echokardiografii jako badania przesiewowego oraz nowości w zakresie wad: zwężenia zastawki aortalnej, niedomykalności zastawki mitralnej, zwężenia zastawki mitralnej i wrodzonych wad serca.

 • Wady serca – postępy 2012

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2012 roku dotyczące diagnostyki i leczenia zwężenia zastawki aortalnej, niedomykalności mitralnej i wad wrodzonych serca.

20 artykułów - strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!